Logo - thyssenkrupp Materials Poland

Compliance

Compliance (zgodność) oznacza dla nas coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad i przepisów. Compliance to kwestia sposobu myślenia: rzetelność, szczerość, wiarygodność i uczciwość są częścią naszego DNA. Wolelibyśmy poświęcić kontrakt niż go wygrać, łamiąc zasady.


Co reprezentujemy

Dla nas Compliance jest głównym elementem dobrego ładu korporacyjnego. Oznacza to znacznie więcej niż tylko przestrzeganie zasad i przepisów. To kwestia sposobu myślenia. Dotyczy każdego z nas w thyssenkrupp, każdego dnia, w każdym miejscu.

 

Wartości takie jak rzetelność, szczerość, wiarygodność i uczciwość nie są dla nas pustymi słowami, ale przenikają nasze korporacyjne DNA. Jest to standard, który stosujemy przy opracowywaniu naszych strategicznych działań Compliance, tworząc kulturę wartości, która musi być wspólnie wspierana i konsekwentnie prowadzona przez wszystkich pracowników - w szczególności przez naszych menedżerów. Pisemny kodeks wartości stanowi podstawę naszych decyzji.

 

W thyssenkrupp ta kultura wartości jest osadzona w Misji Firmy. Dzięki naszemu zobowiązaniu do przestrzegania przepisów Zarząd przyjmuje zdecydowane stanowisko, odrzucając wszelkiego rodzaju naruszenia Compliance. To jednoznaczne zaangażowanie poparte jest kodeksem postępowania i różnymi politykami Grupy, w szczególności w obszarach prawa antykorupcyjnego i antymonopolowego.

 

thyssenkrupp oznacza zgodny z zasadami i uczciwy biznes

Ważne jest dla nas, aby nasza filozofia korporacyjna była obecna na wszystkich poziomach Grupy w interesie „dobrego ładu korporacyjnego”. Staramy się zapewnić, aby nie było żadnych słabości systemowych i deficytów w obszarze Compliance lub gdziekolwiek indziej.

 

Jednocześnie chcemy wspierać przedsiębiorczą odwagę w jasno określonych ramach. Chociaż częścią naszej filozofii jest podejmowanie obliczalnych ryzyk przedsiębiorczych oraz popełnianie i akceptowanie błędów, nie będziemy podejmować ryzyka z zachowaniem zgodności.

 

Celowe łamanie prawa i zasad wewnętrznych jest niedopuszczalne zarówno prawnie, jak i w naszym rozumieniu Compliance.

 

Mamy więc trzy zasady:
•    Badamy wszystkie zgłoszenia naruszeń prawnych i wyjaśniamy fakty.
•    Wszelkie stwierdzone naruszenia są natychmiast zatrzymywane.
•    Wszystkie stwierdzone naruszenia są systematycznie i odpowiednio sankcjonowane na podstawie polityki zero tolerancji.

 

Ludzie popełniają błędy. Jeśli pracownik, który nieumyślnie naruszył prawo, przyznaje się do błędu i bardzo próbuje go naprawić, zasługuje na drugą szansę - jeśli okoliczności konkretnej indywidualnej sprawy na to pozwalają. To także jest kwestia kultury wartości i uczciwości w naszych stosunkach ze sobą.

 

thyssenkrupp oznacza zgodny z zasadami i uczciwy biznes - to standard, który zdecydowanie realizujemy. Wolelibyśmy poświęcić kontrakt niż go wygrać, łamiąc zasady.


Wysyłanie raportu

Kanały kontaktowe w celu zgłaszania naruszeń.


thyssenkrupp oznacza kompetencje technologiczne, innowacje, orientację na klienta i zmotywowanych, odpowiedzialnych pracowników. Czynniki te są podstawą naszej wysokiej reputacji i długoterminowego sukcesu gospodarczego Grupy w globalnej konkurencji.

 

Korupcja i naruszenia prawa antymonopolowego zagrażają tym czynnikom sukcesu i nie będą tolerowane (zero tolerancji).

 

Dla nas łapówki i porozumienia kartelowe nie są sposobem na zdobycie biznesu. Wolelibyśmy zrezygnować z umowy i nie osiągnąć celów wewnętrznych niż działać wbrew prawu.

 

Wszyscy pracownicy proszeni są o aktywną współpracę w swoich obszarach odpowiedzialności za wdrażanie Programu thyssenkrupp Compliance.”

 

W odniesieniu do korupcji i naruszeń przepisów antymonopolowych Zarząd thyssenkrupp AG wydał następujące Zobowiązanie Compliance thyssenkrupp, które jednoznacznie wyraża ich stanowisko w sprawie zgodności z odpowiednimi przepisami i politykami Grupy.

“Korupcja i naruszenia przepisów antymonopolowych nie są tolerowane (Zero Tolerancji). Dla nas łapówki i porozumienia kartelowe nie są sposobem na zdobycie biznesu. Wolelibyśmy zrezygnować z umowy i nie osiągnąć celów wewnętrznych niż działać wbrew prawu. Wszyscy pracownicy proszeni są o aktywny udział w zakresie odpowiedzialności za wdrażanie Programu thyssenkrupp Compliance.”

 

Zarząd thyssenkrupp

Klaus Keysberg - Johannes Dietsch – Martina Merz – Oliver Burkhard

 

Dzięki programowi Compliance thyssenkrupp podjął szeroko zakrojone działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami o korupcji i przepisach antymonopolowych oraz politykami Grupy opartymi na nich. Naruszenia nie będą tolerowane i skutkować będą sankcjami wobec zainteresowanych osób. Wszyscy Członkowie Zarządu i dyrektorzy zarządzający, wszyscy kierownicy wyższego szczebla i inni pracownicy muszą być świadomi nadzwyczajnych zagrożeń, które korupcja i naruszenia prawa antymonopolowego mogą oznaczać dla thyssenkrupp, jak również dla nich osobiście.
 

*Początkowo ustanowione przez Zarząd thyssenkrupp AG w dniu 16 kwietnia 2007r.

Szacunek, współpraca i odpowiedzialność społeczna są podstawą trwałego sukcesu biznesowego.

 

W thyssenkrupp ta filozofia ma długą historię. Niemiecki system zabezpieczenia społecznego opiera się częściowo na modelach wprowadzonych przez naszą firmę 160 lat temu. Równe szanse i sprawiedliwe wynagrodzenie zgodne z lokalnymi standardami są dla nas oczywiste. Oferujemy wynagrodzenia i świadczenia co najmniej zgodnie z krajowymi i lokalnymi standardami ustawowymi i branżowymi, w tym świadczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi.

 

Ponadto thyssenkrupp uznaje ONZ Global Compact i jest zobowiązany Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ oraz podstawowymi standardami pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

 

Główne zasady i przepisy regulujące nasze działania, a także standardy, które ustalamy w naszych kontaktach z partnerami biznesowymi i interesariuszami, zostały podsumowane w Kodeksie Postępowania thyssenkrupp. Dla pracowników, menedżerów i zarządu zapewnia on ramowe wytyczne w następujących kwestiach:

•    Zgodność z prawem
•    Unikanie konfliktów interesów
•    Uczciwa konkurencja
•    Zapobieganie praniu pieniędzy
•    Równe traktowanie i niedyskryminacja
•    Prawa człowieka i prawa pracy
•    Współpraca z przedstawicielami pracowników
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Zrównoważona ochrona środowiska i klimatu
•    Darowizny
•    Lobbing polityczny
•    Zachowanie publiczne i komunikacja
•    Raportowanie
•    Poufne informacje o firmie / informacje wewnętrzne
•    Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji
•    Ochrona własności firmy

 
© thyssenkrupp Materials Poland